မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

1,000 Ks
Sugar (Hmwe) (800g)
1,750 Ks
Baking Soda (25 Ticals)
Dome Pyan Wheat Flour (Green)
1,200 Ks
Evaporated Creamer
1,100 Ks
Sweetened Creamer
1,900 Ks
OK Wheat Flour
1,000 Ks
875 Ks 1,750 Ks
2,000 Ks
1,200 Ks
1,100 Ks
1,900 Ks
Spinner