မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

1,100 Ks
Sugar (Hmwe) (800g)
1,750 Ks
Baking Soda (25 Ticals)
Dome Pyan Wheat Flour (Green)
1,300 Ks
Evaporated Creamer
1,300 Ks
Sweetened Creamer
1,100 Ks
875 Ks 1,750 Ks
2,000 Ks
1,300 Ks
1,300 Ks
Spinner