အိမ်သုံးပစ္စည်း

အိမ်သုံးပစ္စည်း

7,000 Ks
Cleaning Liquid (6 Liter)
1,500 Ks
Cleaning Liquid (500g)
2,000 Ks
Hand Sanitizer (Push Type)
2,700 Ks
Hand Sanitizer (Spray Type)
7,000 Ks
1,500 Ks
Spinner