ကကတစ်ငါး (အကောင်လိုက်)(၃၅ကျပ်သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

9,240 Ks 9,240

Qty

Sea Bass (Whole) (0.35 Viss Size) (Clean)