ကကတစ်ငါး (အကောင်လိုက်)(၃၅ကျပ်သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

6,600 Ks 6,600

Qty

Sea Bass (Whole) (0.35 Viss Size) (Clean)