ကကတစ်ငါး (အကောင်လိုက်)(၃၅ကျပ်သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

6,480 Ks 6,480

Qty

Sea Bass (Whole) (0.35 Viss Size) (Clean)