ဝက်လျှာ (အုံလိုက်) (၆၅ကျပ်သားအထက်)

Product Code:

Availability:In stock

8,300 Ks 8,300

Qty

Pork Tongue (Whole) (Over 0.65 Viss)